Skip to content ↓

Dysgu ac Addysgu

Ein gweledigaeth ar gyfer Addysgu a Dysgu

Rydym yn ysgol arloesol pob oed ar ddau safle, sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg o'r safon uchaf; ein cenhadaeth yw datblygu cymuned lle mae gan bawb angerdd dros ddysgu.

Mae ein statws ysgol 3 – 18 oed ar safle Ystalyfera yn cynnig cyfleoedd dysgu cyffrous ac arloesol i ni lle mae plant oed cynradd yn dysgu gyda chydweithwyr uwchradd arbenigol ac mae disgyblion uwchradd yn gweithio ochr yn ochr â'n disgyblion iau ac yn eu cefnogi. Rydym yn awyddus i fanteisio ar y cyfleoedd hyn lle bynnag y gallwn er mwyn creu pontio di-dor ar hyd y continwwm dysgu.

Fel campws 11-16 ym Mro Dur, rydym yn ymfalchïo yn ein dull addysgu a dysgu sy'n arwain y sector, lle mae ymarfer seiliedig ar ymchwil yn cadw ein haddysgu'n fywiog, yn ddiddorol ac yn gyfredol ac yn cefnogi ein nod o wella deilliannau i'n dysgwyr.

Gyda'r plentyn yn y canol, ein dyhead yw i bob disgybl gyflawni a ffynnu fel dysgwyr, a chynhyrchu ei gwrs ei hun ar gyfer dysgu gydol oes. Bydd gan ddisgyblion y grym i gymryd perchnogaeth o'u dysgu, i wneud cyfraniadau pwrpasol i'w hamgylcheddau dysgu, ac i fynd i'r afael â materion sy'n codi yn y byd o'u cwmpas.

Nid yw 'addysgu a dysgu' rhagorol yn datblygu ac yn digwydd mewn ysgolion ar hap; mae angen i ysgol anelu at ddatblygu'r llinyn allweddol hwn fel bod pob disgybl yn cael y cyfleoedd bywyd gorau. Credwn mewn her, ymgysylltiad, a dysgu dwfn (meistrolaeth). Caiff hyn ei hyrwyddo drwy gynllunio gofalus, amcanion dysgu clir ac addysgu ymatebol.

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr dde i lywio drwy ein hadran Cwricwlwm ac Addysgu.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost