Skip to content ↓

Contact Information

Ystalyfera Primary

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Glanyrafon
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2JJ

T: 01639 846900

E: YstalyferaCynradd@ygybd.npt.school

Ystalyfera Secondary

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

T : (01639) 842129

E : YstalyferaUwchradd@ygybd.npt.school

 

Bro Dur

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

T : (01639) 502895

E : BroDur@ygybd.npt.school

 

Opening Hours

During term time :
Monday - Friday 8.00am to 4.30pm

 

During the school holidays :
Monday - Friday 9.30am to 3.30pm

 

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost