Skip to content ↓

Bro Dur

Croeso i Ysgol Gymraeg Bro Dur – ein campws newydd 11-16 yn ne sir Castell Nedd Port Talbot. Agorwyd y campws yma ym mis Medi 2018 gyda dim ond Blwyddyn 7 a 8 ac mae hi wedi bod yn fraint gweld ein disgyblion yn tyfu mewn niferoedd fesul blwyddyn ac yn aeddfedu fel pobl ifanc.

Ehangu gorwelion ein dysgwyr yw ein nod a sicrhau nad oes rhwystr i ddatblygiad unrhyw ddisgybl gan sicrhau fod pob un o’n dysgwyr yn cael eu herio i gyrraedd eu potensial gyda gofal. Mae addysgeg a lles wrth wraidd popeth sydd yn digwydd ym Mro Dur ac rydym yn ymfalchïo yn ein dulliau addysgu a dysgu sy'n arwain y sector. Gyda thîm ardderchog o staff brwdfrydig a byrlymus, mae’r addysgu yn fywiog, yn ddiddorol ac yn gyfredol ond y peth pwysicaf oll yw mai lles a chynnydd pob un dysgwr yw’n blaenoriaeth.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos gyda’r dair ysgol gynradd wych sydd yn ein bwydo – Ysgol Gymraeg Rhosafan, Ysgol Gymraeg Tyle’r Ynn ac Ysgol Gymraeg Castell Nedd. Dyma dair ysgol sydd yn sicrhau’r gwreiddiau’r gorau i’r disgyblion o ran eu haddysg a’u hunaniaeth fel Cymry ac rydym yn ddiolchar iawn i gael adeiladu ar y gwreiddiau dwfn yma.

 

Rydym yn gymuned glos, lle mae pob unigolyn yn bwysig – pob un disgybl a phob aelod o staff. Ymfalchïwn yn y cyfleoedd a rown i’n dysgwyr ddatblygu dealltwriaeth o’u hunaniaeth a’u treftadaeth fel brodorion de sir Castell Nedd Port Talbot, Cymru ac fel dinasyddion y byd. Fel campws newydd a sefydlwyd yn 2018, mae egwyddorion Cwricwlwm i Gymru yn rhan annatod o’n haddysgeg gan gynnig profiadau eang, dilys a chyfredol i’n dysgwyr.

Mae’n fraint cael gweithio yn yr ysgol arbennig hon, edrychaf ymlaen i gydweithio’n bellach â chi fel dysgwyr, rhieni a rhanddeiliaid Bro Dur.

Diolch


Sioned Jones

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 846900

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost