Skip to content ↓

Ffair Nadolig Safle Ystalyfera / Ystalyfera Christmas Faye

Full CalendarPrimarySecondary (Ystalyfera)Sixth Form

This event will take place between 4:00pm and 6:00pm on 30/11/2023

Ffair Nadolig Safle Ystalyfera / Ystalyfera Christmas Faye

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost