Skip to content ↓

Cwricwlwm i Gymru

Mae addysg yng Nghymru’n newid.

You have not allowed cookies and this content may contain cookies.

If you would like to view this content please

 

Mae Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur wedi chwarae rôl flaenllaw yn datblygu’r cwricwlwm newydd, yn gyntaf fel Ysgol Arloesi ac yna fel un o ddim ond un ar bymtheg o Ysgolion Braenaru. Ar hyd y daith yma rydym ni wedi datblygu gweledigaeth glir ar gyfer ein cwricwlwm arloesol, heriol ac ysgogol.

Ein Gweledigaeth Cwricwlwm i Gymru

Hwyluso teithiau unigol dysgwyr ar draws y continwwm dysgu 3-19 i wireddu’r Pedwar Diben yw’r prif yrrwr ein cynllunio cwricwlwm ar lefel ysgol, adran a dosbarth. Ein dyhead yw datblygu:

Calon ein gweledigaeth cwricwlwm yw arwyddair ein hysgol, ‘Dysgu Gorau Dysgu Byw’. Dyluniwyd ein cwricwlwm i ddatblygu dysgwyr gydol oes hyderus a galluog sydd wedi eu harfogi gyda’r sgiliau a’r wybodaeth i ddod yn gyfranwyr gwerthfawr i gymdeithas.

Mae ein cwricwlwm eang a heriol yn canolbwyntio ar adnabod dysgwyr fel unigolion, gyda diddordebau unigol a phrofiadau amrywiol. Ein nod yw ehangu gorwelion dysgwyr i wireddu eu dyfodol llwyddiannus unigryw a phersonol. Trwy greu diwylliant o ragoriaeth sy’n herio a chefnogi dysgwyr i ddatblygu’n holistaidd, anelwn at hybu dysgwyr i gymryd perchnogaeth dros eu dysgu eu hunain trwy ddathlu eu llwyddiannau ac adnabod y camau nesaf i barhau i wneud cynnydd.

Yr un mor bwysig yn ein cwricwlwm yw annog dysgwyr i ddangos balchder yn eu ‘cynefin’ gan ddatblygu dealltwriaeth o’r ffactorau sydd wedi llunio’r ardal a sut mae hyn wedi dylanwadu ar eu hunaniaeth bersonol. Mae cwricwlwm newydd Ysgol Gymraeg Ystalyfera Bro Dur yn gwreiddio dysgwyr yn eu hardal leol, ynghyd a’u hannog i edrych tu hwnt ar gyfer cyfleoedd, gan ehangu eu gorwelion.

Sut mae Cwricwlwm i Gymru wedi strwythuro yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur?

Mae ein gweledigaeth yn gyson ar draws y ddau safle a’r continwwm oed, ond mae’r ffordd y mae’r weledigaeth wedi ei weithredu a strwythur y cwricwlwm yn amrywio i ymateb i gyd-destunau'r safleoedd unigol a phrofiadau ac oedran y disgyblion.

Defnyddiwch y dolenni ar yr ochr dde uchod i lywio drwy ein hadran ysgol.

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Ystalyfera
Heol Ynysydarren
Ystalyfera
Castell-nedd Port Talbot
SA9 2DY

Phone Ffôn

(01639) 842129

Email Ebost

Address Cyfeiriad

Ysgol Gymraeg Bro Dur
Seaway Parade
Sandfields
Port Talbot
Neath Port Talbot
SA12 7EQ

Phone Ffôn

(01639) 502895

Email Ebost